วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

งานวิจัยเกี่ยวกับถ่านหินในประเทศไทย


                                                                           งานวิจัย

1.การผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าวและถ่านอัดเเท่ง

2.แนวทางการพัฒนางานวิจัยถ่านกัมมันต์

3.ปีที่: 35 ฉบับที่: 12497 วันที่: จันทร์28 พฤษภาคม 2555 Section:

4.การวิจัยถ่านชีวภาพที่ศูนย์วิจัยถ่านชีวภาพ ป

5.TSF023

6.เถ้าถ่านหิน หรือ เถ้าลอย (Fly ash)

7.การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร ชื่อผลงาน สิทธิบัตร / อนุสิทธิ

8.การด าเนินงานวิจัยการใช้ถ่านชีวภาพในการเพิ่

9. ความ ก้าวหน้า ของ งาน วิจัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.ผลของเถ้าถ่านหิน 3 แหล่งต่อการต้านทานการแทรก

11.การปรับปรุงความคงทนของคอนกรีตในสภาวะแวดล้อ I

12.ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนคร

13.การชี้แจงของศูนย์ข้อมูลการพัฒนาพลังงานไฟฟ้

14. การดูดซับสีย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจ

15.  โครงการศึกษาวิจัยและจัดทารายงานการวิเคราะห

1 ความคิดเห็น: