วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

งานวิจัยเกี่ยวกับถ่านหินในประเทศไทย


                                                                           งานวิจัย

1.การผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าวและถ่านอัดเเท่ง

2.แนวทางการพัฒนางานวิจัยถ่านกัมมันต์

3.ปีที่: 35 ฉบับที่: 12497 วันที่: จันทร์28 พฤษภาคม 2555 Section:

4.การวิจัยถ่านชีวภาพที่ศูนย์วิจัยถ่านชีวภาพ ป

5.TSF023

6.เถ้าถ่านหิน หรือ เถ้าลอย (Fly ash)

7.การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร ชื่อผลงาน สิทธิบัตร / อนุสิทธิ

8.การด าเนินงานวิจัยการใช้ถ่านชีวภาพในการเพิ่

9. ความ ก้าวหน้า ของ งาน วิจัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.ผลของเถ้าถ่านหิน 3 แหล่งต่อการต้านทานการแทรก

11.การปรับปรุงความคงทนของคอนกรีตในสภาวะแวดล้อ I

12.ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนคร

13.การชี้แจงของศูนย์ข้อมูลการพัฒนาพลังงานไฟฟ้

14. การดูดซับสีย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจ

15.  โครงการศึกษาวิจัยและจัดทารายงานการวิเคราะห

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พลังงานจากถ่านหิน

ถ่านหินนับว่าเป็นแหล่งพลังงานจากซากดึกดำบรรพ์ที่มีปริมาณมากที่สุดในโลกมนุษย์มีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารและให้ความร้อนเป็นเวลานับพันปีมาแล้ว โดยถ่านหิน (coal) คือหินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งสามารถติดไฟได้ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ สารประกอบของคาร์บอน

ซึ่งการใช้ประโยชน์จากถ่านหินอาจแบ่งได้หลักๆ คือ การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน การใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้ถ่านหินในวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การใช้ถ่านหินเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลายอย่างเช่น การนำมาผลิตเป็นถ่านโค้กเทียม ถ่านกัมมันต์ ปุ๋ยยูเรีย หรือการนำมาสกัดเอาน้ำมันดิบ เป็นต้น
        
      ถ่านหินสามารถจำแนกประเภทออกเป็น 5 ชนิด ได้แก่ พีต (Peat) ลิกไนต์ (Lignite) ซับบิทูมินัส (Sub-Bituminus) บิทูมัส (Bituminus) และแอนทราไซต์ (Anthracite)                ข้อดีของการใช้ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงาน คือ มีต้นทุนการผลิตต่ำ มีปริมาณมาก แต่การใช้ถ่านหินมาเป็นแหล่งพลังงาน จะทำให้เกิดก๊าซพิษที่ได้จากการเผาไหม้ของถ่านหิน ทำให้เกิดฝนกรดและภาวะโลกร้อน แต่ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าถ่านหินสะอาด ซึ่งทำให้ปัญหามลภาวะลดลง